சுடர்

செஞ்சுடரின் சிந்தனைகள்

Saturday, November 13, 2004

மாற்றங்கள் தேவைத்தான்

பல சிந்தனையாளர்கள் சொல்வது போல இஸ்லாத்தில் மாற்ற்ங்கள் தேவைத்தான். எதை மாற்றுவது.. நேசக்குமாரர்கள் போன்று 'அவர்களுக்குத் தவறாக தெரிபவற்றை" மாற்றுவதா... அல்லது அவர்களுக்கு நியாயமாகத் தெரிபவற்றை மாற்றுவதா.... விவாதிப்போம்.

1 Comments:

  • At 10:27 PM, Anonymous Anonymous said…

    This comment has been removed by a blog administrator.

     

Post a Comment

<< Home